• image
Previous Next
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Knjigu Možete kupiti u kancelariji Apicentra, Vojvode Stepe 57, Beograd ili je poručiti poštom na telefon 011 397 45 40 po ceni od 1000 dinara + troškovi poštarine.

Knjiga Pcelarstvo

Naslov: Pčelarstvo

Autor: Prof. dr Jovan Kulinčević

Izdavač: Partenon

Mesto: Beograd

Godina: 2020.

Knjiga Pčelarstvo namenjena je širokom krugu čitalaca – od početnika preko iskusnih pčelara pa do studenata i stručnjaka iz oblasti pčelarstva. Za razliku od prethodna tri izdanja, ovo je prošireno novim sadržajima i saznanjima iz pčelarske prakse i nauke. Savremeno pčelarstvo predstavlja integralni deo poljoprivrede i neposredno utiče na prinose u toj važnoj grani putem ukrštenog oprašivanja različitih biljaka. Proizvodnja zdrave hrane od koje zavisi opstanak ljudi na Zemlji usko je povezana sa direktnim proizvodima pčelarske privrede kao što su med i drugi pčelinji proizvodi.

Da bi se neko bavio pčelarstvom, neophodno mu je da raspolaže što potpunijim znanjem, jer su uslovi za gajenje medonosnih pčela sve teži zbog sve većih promena u životnoj sredini koje su u velikoj meri negativne po tog, za čoveka, najkorisnijeg insekta. Radi bolje preglednosti, knjiga je podeljena na poglavlja, i to: uvod, biologija medonosne pčele, tehnologija pčelarenja, košnice, oprema i pčelinjaci, kratak pregled radova na pčelinjaku po mesecima, organizacija proizvodnje meda na većim pčelinjacima, selekcija pčela i proizvodnja matica, pčelinji proizvodi, pčelinja paša, pčele i životna sredina i pčelinje bolesti, terapija sa preventivom. Pored navedenih poglavlja, poseban dodatak o prestrukturiranju pčelarstva daje neke ideje u vezi sa daljim razvojem pčelarstva u nas. Jedan broj prikazanih novih recepata na bazi pčelinjih proizvoda uključen je u dodatak o kozmetici.

U uvodu se daje osvrt na značaj pčelarstva kao privredne delatnosti i na mogućnosti bavljenja pčelarstvom različitih kategorija stanovništva. Kratak pregled istorijata pčelarstva omogućava čitaocu da se upozna sa najznačajnijim momentima u razvoju saznanja o pčelama i primeni naučnih rezultata u ovoj delatnosti.

U poglavlju o biologiji medonosnih pčela ukazano je na mesto medonosne pčele u životinjskom svetu, kao i na današnju rasprostranjenost najvažnijih ekonomskih rasa medonosne pčele.

U izlaganju o genetičkim razlikama u ponašanju i podeli rada u košnici i van košnice pokušalo se da sva ta razmatranja budu što konciznija, ali dovoljno jasna i razumljiva za prosečnog čitaoca.

Posebna pažnja poklonjena je tehnologiji pčelarenja, u koju su uključene sve najvažnije operacije koje se obavljaju na pčelinjacima, kako u praktičnim zahvatima početnika, tako i već iskusnih pčelara.

U poglavlju koje se odnosi na košnice, opremu i pčelinjake opisana su najzastupljenije vrste košnica u nas i ukazano je na nedostatak standarda, što uzrokuje šarolikost u opremi, a to neminovno dovodi do smanjenja ekonomičnosti pčelarenja.

Kratak pregled radova na pčelinjaku po mesecima namenjen je pčelarima početnicima i onima koji nisu spremni ili nemaju vremena za čitanje detaljnijih izlaganja. Onim pčelarima koji rade sa većim brojem pčelinjih društava namenjeno je poglavlje o organizaciji proizvodnje meda na većim pčelinjacima. Poseban naglasak dat je pripremi pčelinjih društava za iskorišćavanje glavne paše i obezbeđenje prostora za smeštaj i preradu nektara u nastavcima košnice.

S obzirom na važnost selekcije i proizvodnje matica za pčelarstvo, ukazano je na značaj i mogućnosti unapređenja te delatnosti putem povećanja produktivnosti zasnovane na promenama genetskih karakteristika medonosnih pčela. Opisana je jedna od najčešće primenjivanih metoda proizvodnje matica koja se u programu rada ,,Apicentra“ DOO Beograd koristi već duže vremena.

Posebno je ukazano na mogućnosti i dostignuća u selekciji pčela na otpornost prema različitim vrstama bolesti medonosnih pčela, u čemu veliku ulogu ima njihovo ponašanje. To se osobito odnosi na sklonost odraslih pčela da iz saća i košnice brzo uklanjaju ostatke uginulog legla kao izvora zaraze.

Pčelari treba da budu osposobljeni ne samo da proizvedu što veće količine pčelinjih proizvoda već i da se upoznaju sa njihovom vrednošću kao prirodnih proizvoda i očuvanju te vrednosti.

I pored ograničenog prostora, pokušano je da se o pčelinjoj paši daju najosnovnije informacije kako u pogledu vrsta biljaka, tako i o iskorišćavanju njihovih potencijala lučenja nektara u različitim uslovima.

Pošto su pčele neodvojive od naše životne sredine, posebna pažnja posvećena je različitim aspektima tog problema. U prvom redu to se odnosi na ulogu pčela u ukrštenom oprašivanju voćaka i drugih poljoprivrednih kultura kao i spontanog bilja u životnoj sredini. Data su osnovna uputstva vezana za sam raspored i lociranje pčelinjih društava na plantažama, kao i za zaštitu pčela od trovanja hemijskim sredstvima koja se koriste u poljoprivredi.

Na stavovima koji se zasnivaju na najnovijim istraživanjima ukazano je na mogućnosti korišćenja medonosnih pčela kao indikatora zagađenosti životne sredine. Isto to se odnosi na mogućnost utvrđivanja prisustva nekih minerala u zemljištu preko analiza polena sakupljenog od strane pčela u određenom području. Jedno od najvažnijih poglavlja, koje zauzima i najviše prostora u ovoj knjizi, tretira problem pčelinjih bolesti, parazita i neprijatelja pčela. Izuzetan značaj je poklonjen pčelinjem krpelju (grinji) Varroa destructor (Varroa jacobsoni). U prvom redu to se odnosi na suzbijanje tog parazita i njegovu ulogu kao vektora virusnih, a moguće i drugih pčelinjih bolesti.

Isto tako izložena je dijagnostika, terapija i preventiva najglavnijih bakterijalnih, gljivičnih, virusnih i drugih pčelinjih bolesti.

Prestrukturiranju savremenog pčelarstva kao i viziji njegove budućnosti poklonjena je dužna pažnja jer, kao i u drugim poljoprivrednim delatnostima, nužne su promene kojima će se omogućiti rentabilnije pčelarenje.

Imajući u vidu, između ostalog, interesovanje lepšeg pola za kućnu proizvodnju nekih vrsta kozmetike, dat je veći broj kozmetičkih recepata u kojima su zastupljeni med, pčelinji vosak i polen. Na taj način se omogućuje širenje upotrebe prirodnih pčelinjih proizvoda. Knjiga je ilustrovana većim brojem crno-belih fotografija. Na kraju data je osnovna literatura kojom se autor služio prilikom pisanja knjige. Pored navedenih naslova korišćeno je mnogo naučnih članaka iz stranih časopisa, ali samo jedan deo je uključen u prikazanoj literaturi.

U Beogradu

Autor

Prof. dr Jovan Kulinčević

SADRŽAJ

PREDGOVOR

UVOD

PČELARSTVO U PROŠLOSTI

I BIOLOGIJA MEDONOSNIH PČELA

MESTO PČELA U ŽIVOTINJSKOM SVETU

DANAŠNJA RASPROSTRANJENOST ZAPADNE MEDONOSNE PČELE

RASE MEDONOSNIH PČELA

SASTAV PČELINJEG DRUŠTVA

Matica

Trutovi

Pčele radilice

Pčelinje gnezdo

RAZVOJNI STADIJUMI

DUŽINA ŽIVOTA MEDONOSNIH PČELA

PONAŠANJE MEDONOSNIH PČELA

Genetička struktura pčelinjeg društva

GENETIČKE RAZLIKE U PONAŠANJU MEDONOSNIH PČELA

PODELA RADA U PČELINJEM DRUŠTVU

DRESIRANJE PČELA

ODRŽAVANJE TOPLOTE

TRANSMISIJA HRANE

ORIJENTISANJE

HIGIJENSKO PONAŠANJE PČELA

ULOGA FEROMONA U PČELINJEM DRUŠTVU

ODBRAMBENE AKTIVNOSTI PČELINJEG DRUŠTVA

II TEHNOLOGIJA PČELARENJA

KAKO ZAPOČETI SA PČELARENJEM?

KAKO VRŠITI PREGLED PČELINJIH DRUŠTAVA?

ISHRANA ODRASLIH PČELA MEDOM

ULOGA POLENA I BELANČEVINA

ŠEĆERNI SIRUPI I POGAČE

ZAMENE I DODACI POLENA

KAKO SPREČITI GRABEŽ?

PRERADA NEKTARA I POLENA U HRANU ZA PČELE

SAKUPLJANJE NEKTARA I POLENA

VODA I MINERALI U ŽIVOTU MEDONOSNE PČELE

KAKO PRONAĆI MATICU U KOŠNICI?

KAKO OCENITI VREDNOST MATICE?

KAKO DODATI MATICU?

III KOŠNICE, OPREMA I PČELINJACI

IZBOR KOŠNICE I PITANJE STANDARDA

LANGSTROT-RUTOVA KOŠNICA

DADAN-BLATOVA KOŠNICA

ALBERTI-ŽNIDERŠIČEVA KOŠNICA

POLOŠKA

POMOČNE KOŠNICE I NUKLEUSI

PČELARSKI ALAT I OPREMA

SATNE OSNOVE U MODERNOM PČELARSTVU

IZBOR MESTA ZA PČELINJAK

RASPORED KOŠNICA NA PČELINJAKU

POSTOLJE ZA KOŠNICE

VELIČINA PČELINJAKA

PREMEŠTANJE KOŠNICA NA KRAĆA I DUŽA RASTOJANJA

PČELINJACI NA VOZILIMA

PČELARSKE GRAĐEVINE

IV KRATAK PREGLED RADOVA NA PČELINJAKU PO MESECIMA

Januar

Februar

Mart

April

Maj

Jun

Jul

Avgust

Septembar

Oktobar

Novembar

Decembar

V ORGANIZACIJA PROIZVODNJE MEDA NA VEĆIM PČELINJACIMA

VEŠTAČKO ROJENJE PČELINJIH DRUŠTAVA

PREDNOSTI VEŠTAČKOG ROJENJA

NAČINI VEŠTAČKOG ROJENJA

METODI VEŠTAČKOG ROJENJA

VEŠTAČKO ROJENJE STRESANJEM PČELA

NEGA I DOGRADNJA VEŠTAČKIH ROJEVA

TRŽIŠTE ROJEVA U NAS

VISOKA PROIZVODNJA MEDA

PREZIMLJAVANJE VISOKOPRODUKTIVNIH DRUŠTAVA

RANO PROLEĆE NA PČELINJAKU

PRETPAŠNI PERIOD

PROLEĆNO IŠČEZAVANJE PČELA

VRHUNAC RAZVOJA PČELINJEG DRUŠTVA

PAŠNI PERIOD

DODAVANJE NASTAVAKA

VAĐENJE MEDA IZ KOŠNICA

BRIGA O PČELAMA KRAJEM LETA I U JESEN

VI SELEKCIJA PČELA I PROIZVODNJA MATICA

MATICE KOJE DAJU MATERIJAL ZA PRESAĐIVANJE

POČECI MATIČNJAKA

PRESAĐIVANJE LARVICA

ZAPOČINJANJE MATIČNJAKA

ZAVRŠAVANJE MATIČNJAKA

PRIRODNO SPARIVANJE MATICA

USMERENA SELEKCIJA MEDONOSNIH PČELA

KONTROLISANO SPARIVANJE MATICA

PRIRODNO ROJENJE MEDONOSNIH PČELA

HVATANJE I SMEŠTAJ ROJA

KAKO ROJ ODLUČUJE GDE ĆE SE SMESTITI?

PREVENTIVA I SPREČAVANJE ROJENJA

MATIČNA EVIDENCIJA I ODGAJIVAČKO-SELEKCIJSKI RAD U PČELARSTVU

Tipovi odgajivačkih programa

Usmerena selekcija

Odgajivanje matica i selekcija pčela u svetu

TEHNOLOGIJA ODGAJIVANJA MATICA

Dobijanje larvi

Pripreme za presađivanje

Presađivanje larvi

Izgradnja matičnjaka

Sparivanje mladih matica

Obeležavanje i identifikacija

Kartoni za selekciju i sparivanje

Ocena eksterijera matice i pčela

Ocena kvaliteta legla

Ocena temperamenta

Vreme i način testiranja na mednu produktivnost

Ocena tolerantnosti prema krečnom leglu i varoi

Ocena sposobnosti prezimljavanja pčelinjih društava

Vrsta selekcije medonosnih pčela na pčelinjaku ,,Apicentra“

REPRODUKCIJA MATICA ZA PČELARE

VII PČELINJI PROIZVODI

KAKO NASTAJE MED

DOBIJANJE MEDA IZ KOŠNICE

VRSTE MEDA PREMA POREKLU

FIZIČKA SVOJSTVA MEDA

HEMIJSKI SASTAV MEDA

KRISTALIZACIJA I FALSIFIKOVANJE MEDA

FERMENTACIJA MEDA

KVALITET MEDA U PRODAJI

PREDNOSTI I ZAŠTITA DOMAĆEG MEDA

MED KAO PRIRODNA HRANA

UPOTREBA MEDA RADI SUZBIJANJA RAZNIH OBOLJENJA

KAKO SE UPOTREBLJAVA MED

PROIZVODNJA I TRŽIŠTE MEDA

SVETSKA PROIZVODNJA I TRŽIŠTE MEDA

SEČEN MED U SAĆU

PROIZVODNJA FINO KRISTALISANOG MEDA ILI MEDNOG KREMA

POLEN

Sastav i osobine

Proizvodnjapolena

Čuvanje polena

Potencijalne vrednosti polena

PČELINJI VOSAK

Hemijske i fizičke osobine

Proizvodnja i prerada voska

Upotreba pčelinjeg voska

Priprema pčelinjeg voska za izložbe

MATIČIN MLEČ

Hemijski sastav i osobine

Proizvodnja i čuvanje

PROPOLIS

Hemijski sastav i fizičke osobine

Proizvodnja propolisa

Upotreba propolisa

PČELINJI OTROV

Hemijski sastav i osobine

Proizvodnja i prerada

Upotreba i potencijalne mogućnosti korišćenja

ORGANSKA PROIZVODNJA U PČELARSTVU

Uredba EU i naši propisi

Kompleksan regionalni pristup

Nema mešovitog pčelarenja

Lokacija paše, voda – 3 km, 1.000 m

Formiranje organskog pčelinjaka

Prelazni period i biovosak

Košnice i oprema

Rojevi iz organske proizvodnje

Sečenje krila i obeležavanje matica

Zimnica – med 90%

SUZBIJANJE BOLESTI, PARAZITA I ŠTETOČINA

Nema primene antibiotika

Uklanjanje trutovskog legla

Kiseline i eterična ulja za varou

Pčele tolerantne na bolesti i parazite

Čuvanje rezervnog saća

Dezinfekcija košnica i opreme

Izolacija obolelih društava

PČELINJI PROIZVODI

Nema primene repelenata za dobijanje meda

Skidanje mednih nastavaka uneti u registar

Terapeutska svojstva meda

KONTROLA

Edukacija pčelara

Vođenje detaljnih podataka

Udruživanje organskih pčelara

Sertifikacija

Nerealna očekivanja

KONVENCIONALNO PČELARENJE

Maksimalna proizvodnja

Intenzivna prihrana šećerom

Satne osnove, drugi voskovi i rezidue

Dosta plastike u opremi

Seoba pčelinjih društava na industrijske kulture

Trovanje pesticidima

Suzbijanje parazita i štetočina pčela

Antibiotici

Rezistencija na piretroide

PČELINJI PROIZVODI

Dobijanje meda iz plodišnih okvira

Zagađivanje voska, meda i dr.

Dekristalizacija zagrevanjem

Netačno deklarisanje

Falsifikovanje

Nije sve cmo

VIII PČELINJA PAŠA

KOLIKO DALEKO PČELE LETE NA PAŠU?

SPOLJNI FAKTORI I LUČENJE NEKTARA

UNUTRAŠNJI FAKTORI KOJI UTIČU NA LUČENJE NEKTARA

PROCENA PRINOSA NEKTARA ILI MEDA KOD NEKIH BILJNIH VRSTA

BILJKE PROLEĆNOG RAZVOJA

BILJKE GLAVNE PAŠE

GAJENE BILJKE KAO IZVOR PČELINJE PAŠE

BILJKE PRIMORSKOG POJASA I KRŠA

ŠUMSKA PAŠA

KAKO POBOLJŠATI PČELINJU PAŠU

IX PČELE I ŽIVOTNA SREDINA

MEĐUZAVISNOST PČELA I BILJAKA

ISTORIJAT OPRAŠIVANJA PČELAMA

VRSTE OPRAŠIVANJA

MASOVNOST OPRAŠIVANJA

OPRAŠIVANJE DRVENASTIH VOĆAKA POMOĆU MEDONOSNIH PČELA

PONAŠANJE PČELA PRI SAKUPLJANJU NEKTARA I POLENA

GRAĐA CVETA I PČELA

NEKI PRAKTIČNI ASPEKTI OPRAŠIVANJA

RASPORED I LOCIRANJE PČELINJIH DRUŠTAVA NA PLANTAŽAMA

SARADNJA VOĆARA SA PČELARIMA

OPRAŠIVANJE JAGODASTIH VOĆAKA POMOĆU MEDONOSNIH PČELA

OPRAŠIVANJE ULJANO-INDUSTRIJSKIH BILJAKA

SUNCOKRET

ULJANA REPICA

PČELE I PROIZVODNJA SEMENA RAZLIČITIH POLJOPRIVREDNIH KULTURA

PČELE I GENETSKI MODIFIKOVANE BILJKE

KORIŠĆENJE PČELA U KONTROLI ZAGAĐIVANJA VAZDUHA

STRES I PČELINJE DRUŠTVO

UZROCI IZBACIVANJA LEGLA IZ KOŠNICE

ZAŠTITA MEDONOSNIH PČELA OD TROVANJA

SIMPTOMI TROVANJA PESTICIDIMA

INTEGRALNA ZAŠTITA BILJAKA I PČELA

TROVANJE INDUSTRIJSKIM GASOVIMA

KAKO SMANJITI OPASNOST OD TROVANJA?

SANIRANJE PČELINJAKA POSLE TROVANJA

MOŽE LI MED DA BUDE ZATROVAN?

X PČELINJE BOLESTI, TERAPIJA I PREVENTIVA

BAKTERIJALNE BOLESTI

AMERIČKA TRULEŽ LEGLA

Raširenost američke truleži

Otkrivanje bolesti

Holstov test za otkrivanje truleži

Otkrivanje američke truleži bez otvaranja košnice

Putevi prenošenja zaraze

Kako dolazi do zaraze larvi?

Otpornost i osetljivost pčelinjih društava na američku trulež legla

Suzbijanje američke truleži u Srbiji

EVROPSKA TRULEŽ LEGLA

Kako prepoznati evropsku trulež legla?

Suzbijanje evropske truleži

Preventiva

NOZEMOZA (NOSEMA)

Raširenost nozemoze

Nova vrsta nozemoze – Apis ceranae

Biologija Nosema apis

Simptomi i dijagnoza

Suzbijanje i preventiva nozemoze

KLASIČNA GLJIVIČNA OBOLJENJA

KREČNO LEGLO

Zaražavanje pčelinjeg legla gljivicama krečnog legla

Suzbijanje krečnog legla

Mogućnost selekcije pčela na otpornost prema krečnom leglu

KAMENO LEGLO

Zaražavanje i širenje bolesti

Lečenje oboljenja kamenog legla

PREVENTIVA GLJIVIČNIH OBOLJENJA

VIRUS I PČELA

Značaj virusa za pčelarsku praksu

Hronična paraliza pčela

Satelitski virus hronične paralize pčela

Akutna paraliza pčela

VIRUS DEFORMISANIH KRILA

VIRUS OBLAČASTIH KRILA

KAŠMIRSKI PČELINJI VIRUS

SPORI PARALITIČNI VIRUS

PČELINJI VIRUS ARKANZASA

EGIPATSKI PČELINJI VIRUS

VIRUS CRNOG MATIČNJAKA, FILAMENTOZNI VIRUS I Y VIRUS

PČELINJI VIRUS X

PČELINJI VIRUS DUGINIH BOJA (APIS IRIDESCENT VIRUS)

VIRUS MEŠINASTOG LEGLA

IZRAELSKI VIRUS AKUTNE PARALIZE PČELA

VIRUSI, VAROA I STRES

DA LI JE MOGUĆE SUZBIJANJE VIRUSNIH INFEKCIJA?

VAROZA

Varoza u Srbiji i Cmoj Gori

O morfologiji i biologiji varoe

Utvrđivanje intenziteta zaraze

PREGLED OTPADAKA NA PODNJAČI KOŠNICE KRAJEM ZIME I U TOKU SEZONE

Pregled uzoraka odraslih pčela

Razlika između varoe i pčelinje vaši

Suzbijanje varoe

Primena mrežaste podnjače u dijagnostici i suzbijanju varoe

Biološke metode borbe protiv varoe

Uništavanje krpelja toplotom

Suzbijanje varoe hemijskim sredstvima

Sredstva za zadimljavanje

Hemijska sredstva za zaprašivanje

Sredstva koja deluju raspršivanjem i isparavanjem

Sistemici u borbi protiv varoe

Plastične trake sa akaricidima

CCD izčezavanje

Iskustva iz zaštite bilja

Kako nastaje rezistencija na hemikalije?

Pojava i širenje rezistencije na akaricide

Otkrivanje pojave rezistencije

Moguća rezistencija na sistemike

Koncept integralne borbe protiv varoe

Važnost organizovane borbe protiv varoze

Može li se uspešno pčelariti uz prisustvo varoe?

AKAROZA

Biologija parazita

Simptomi parazitiranja

Dijagnoza

Suzbijanje akaroze

DRUGE VRSTE KRPELJA U KOŠNICI

MALA KOŠNIČINA BUBA (AETHINA TUMIDA) – NOVI PARAZIT

MEDONOSNE PČELE

NEPRIJATELJI PČELA

Voskovi moljci

Rasprostranjenost

Biologija voskovog moljca

Suzbijanje voskovog moljca

Pčelinja vaš

Biologija pčelinje vaši

Dijagnoza i suzbijanje pčelinje vaši

Mravi

Ose i stršljeni

Pauci

Miševi i rovčica

Ptice

Medvedi

PRESTRUKTURIRANJE PČELARSTVA SADA I U BLISKOJ BUDUĆNOSTI

STRUKTURA BUDUĆEG PČELARSTVA

USLOVI ZA EKONOMSKO KORIŠĆENJE PČELA

TIPIZIRANA OPREMA ZA PČELARSTVO

ZAŠTITA PČELA OD BOLESTI I PESTICIDA

NAUČNO ISTRAŽIVACKI RAD I UNAPREĐENJE PČELARSKE PROIZVODNJE

UNAPREĐENJE PRIRODNIH IZVORA PČELINJE PAŠE

UPOTREBA MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA U KOZMETICI

ŠAMPON SA MEDOM I JAJETOM

MEDNO-POLENSKI ŠAMPON

MEDNO-MLEČNI KONDIŠENER ZA MASNU KOSU

MEDNO-BILJNI KONDIŠENER ZA KOSU

MEDNO TRETIRANJE ZA VRLO SUVU OŠTEĆENU KOSU

TRETIRANJE PLAVE KOSE NA SJAJ

MEDNA MASKA ZA MASNU KOŽU

MEDNO ČIŠĆENJE ZA RUKE

MEDNO ČIŠĆENJE ZA RUKE BEZ SAPUNA

VOSKOV PREMAZ ZA USNE

MEDNI LOSION ZA ČIŠĆENJE

MEDNO-RUŽIN LOSION ZA ČIŠĆENJE

MASKA ZA LICE SA AVOKADOM

MEDNA PROTEINSKA MASKA ZA LICE

KREMA ZA RUKE SA MEDOM I KOKOSOVIM ULJEM

RUČNA KREMA SA POLENOM

KREMA ZA RUKE OD PČELINJEG VOSKA I BADEMOVOG ULJA

HLADNA VOSKOVA KREMA

HLADNA MEDNA KREMA ZA SUVU KOŽU

MEDNA KREMA ZA ČIŠĆENJE

MEDNI LOSION ZA RUKE

MEDNI LOSION ZA RUKE SA RUŽINOM VODICOM

VOSKOVA KREMA ZA RUKE

LITERATURA

REFERENCE

O AUTORU