• image
Previous Next
  • image
  • image
  • image
Previous Next

APICENTAR  preduzeće za selekciju, reprodukciju matica i promet

Apicentar 01
 
OSNOVAN
septembar 1995. godine
OSNIVAČI
Agroekonomik i prof dr Jovan Kulinčević
REGISTRACIJA
BD 807557/205
LICENCA
Rešenje Ministarstva poljoprivrede br. 361-00025/2010-02 
SEDIŠTE
Vojvode Stepe 57, 11000 Beograd
DELATNOST
Selekcija pčela, reprodukcija matica i promet. Prodaja pčelarskih potrepština, uvoz i izvoz
RUKOVODILAC SELEKCIJE
prof. dr Jovan Kulinčević
RASA PČELA U SELEKCIJI
Apis mellifera var. Carnica
RAD NA SELEKCIJI
Od 1982.godine

Ispunjeni uslovi za rad na selekciji i reprodukciji pčelinjih matica na osnovu rešenja Ministarstva poljoprivrede br. 361-13-84/2005-04

BROJ PCELINJIH DRUŠTAVA U SELEKCIJI
90
BROJ PCELINJIH DRUŠTAVA U REPRODUKCIJI
180
BROJ OPLODNJAKA
1100
METODA SELEKCIJE
Linijska sa osam linija. Svake godine četiri linije u prvoj godini testiranja a četiri u drugoj godini.

KONTROLNI PREGLEDI
Dva kontrolna pregleda u proleće i jedan krajem leta

ELEMENTI PRAĆENJA (PROGENI TEST)
Količina pčela, legla, rezervi meda i polena, kvalitet legla i temperament, simptomi krečnog legla i intenzitet zaraženosti varoom, sposobnost prezimljavanja i pregled na Nosema apisi i Nosema Ceranae

PROGENO TESTIRANJE
Medna produktivnost po izmenjenoj metodi Szabo-a na bagremovoj paši, tolerantnost na krečno leglo i Varroa destructor

UMATIČAVANJE MATICA U SELEKCIJI
Obeležavanje brojevima na plastičnim pločicama po medunarodnoj skali

ODABIRANJE MAJKI ZA REPRODUKCIJU I NOVU SELEKCIONU GENERACIJU
Svake godine posle izvršenog dvogodišnjeg testiranja od četiri selekcione linije odabiraju se majke za novu selekcionu generaciju i matice majke za reprodukciju matica za pčelare.

DISTRIBUCIJA MATICA
Sve matice iz reprodukcije donose se u Vojvode Stepe 57 Beograd gde ih posle konačnog pregleda preuzimaju pčelari. Svaka matica je obeležena bojom za tu godinu i smeštena sa 5-6 pčela u drvenom Bentonovom kavezu na kome se nalazi etiketa ''Apicentra''.

BROJ PROIZVEDENIH PČELINJIH MATICA
U protekle 22 godine od našeg genetskog materijala je reprodukovano preko 160.000 sparenih matica. Izvezeno je više od 15.000 sparenih matica u susedne i druge evropske i vanevropske zemlje. Najveći broj matica je otpremnjen na Bliski istok, zatim u Rusiju i Grčku.

FINANSIRANJE SELEKCIJE
1. Zajednicki američko- jugoslovenski projekat o istraživanju mogućnosti selekcije medonosnih pčela na toleranciju prema varroa destructor.

Nosioci istraživanja od 1984. - 1989. : Prof. Dr. Jovan Kulincevic i Dr. Thomas Rindrer

Ova istraživanja su po prvi put pokazala da kod medonosnih pčela postoji variranje u pogledu tolerancije prema pčelinjem parazitu Varroa destructor. Na osnovu toga u toku 4 generacije selekcija odgajene su linije manje i više tolerantne na varou. Jedna od tih linija pod nazivom ARS-Y-C-1 i danas se koristi u SAD za odgajanje matica u komercijalne svrhe.

2. SELEKCIJA MEDONOSNIH PCELA NA PRODUKTIVNOST

Nosioci istraživanja i komercijalne reprodukcije matica od 1982. – 2015. god. : Prof. Dr. Jovan Kulinčević i Dipl. ing. Predrag Stojanović

U proteklom periodu, duže od četvrt veka sprovodi se kontinuirana selekcija autohtone medonosne pčele (Apis mellifera) na produktivnost i druge osobine značajne za pčelarsku proizvodnju. Linijskom selekcijom otvorenog tipa održava se vitalnost selekcionog materijala preko osam linija pčela.

Pčelari od 2007. godine dobijaju regres od Ministarstva poljoprivrede u visini od 400 dinara po preuzetoj selekcionisanoj matici.

prof dr KulincevicBiografija Profesora dr Jovan Kulinčević,

rođen 30.09.1928. godine u Rađevu Selu, opština Valjevo


OBRAZOVANJE, NAUČNI RAD i KRETANJE U SLUŽBI
a. 1939 - 1947. Realna gimnazija u Valjevu

b. 1947 - 1952. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

c. 1954 - 1961. Direktor pčelarske stanice u Dečanima - Poljoprivredni institut Peć

d. 1961 - 1963. Stručni saradnik PMF Univerziteta u Beogradu

e. Postdiplomske studije i doktorat - Institut za pčelarstvo -Univerzitet u Bonu, Nemačka.

f. Doktorska teza: Analiza nasleđivanja pigmentacije abdominalnih tergita trutova različitih geografskih rasa medonosne pčele i njihovih hibrida

g. 1967 -1971. Postdoktorske studije na selekciji medonosnih pčela - Državni Univerzitet Kolumbus, Ohajo, SAD

h. 1972 - 1975. Naučni saradnik - Državni Univerzitet Kolumbus, Ohajo, SAD

i. 1976 - 1981.Vanredni profesor - Državni Univerzitet Kolumbus, Ohajo, SAD

j. 1981 - 1987. Naučni savetnik - Pčelarski kombinat Beograd

k. 1982 - 1984. Vanredni profesor na Biološkom fakulteta Univerziteta u Beogradu, a od 1984. redovni profesor

l. 1987 - 1995. Naučni savetnik - Institut Agroekonomik, Beograd

m. 1995 - 2002. Direktor i suvlasnik Apicentra, Beograd

n. 2002 - Suvlasnik i savetnik u Apicentru, Beograd

STRUČNE KNJIGE
Kulinčević J. i Gačić R. (1985.) Pčelarstvo, Ekonomski biro, Beograd

Kulinčević J. i Gačić R. (1987.) Pčelarstvo, drugo izdanje, Ekonomski biro, Beograd

Kulinčević J. i Gačić R. Pčelarstvo, treće izdanje, Ekonomski biro, Beograd

Kulinčević J. (1997.) Pčelarstvo, nauka i praksa, Potez, Beograd

Kulinčević J. (2006.) Pčelarstvo, četvrto dopunjeno izdanje, Partenon, Beograd

Kulinčević J. (2006.) Pčelarstvo,peto izdanje, Partenon, Beograd

Kulinčević J. (2008.) Pčelarstvo,šesto izdanje, Partenon, Beograd

Kulinčević J. (2008.) Pčelarstvo,sedmo izdanje, Partenon, Beograd

Kulinčević J. (2011.) Pčelarstvo,osmo izdanje, Partenon, Beograd

Kulinčević J. (2014.) Pčelarstvo,deveto izdanje, Partenon, Beograd

Kulinčević J. (2019.) Pčelarstvo,deseto izdanje, Partenon, Beograd

Kulinčević J. (2023.) Pčelarstvo,jedanaesto izdanje, Partenon, Beograd